HISTORIAPOCZĄTKI I ROZWÓJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

Przed II wojną światową w latach 1934 ÷ 1938 tylko miejscowości Jastarnia i Jurata w obecnej Gminie Jastarnia posiadały zorganizowany system wodociągów.
Ludność w pozostałych miejscowościach znajdujących się na obszarze zarządzanym przez "EKOWIK", zaopatrywała się w wodę ze studni indywidualnych lub ujęć lokalnych.
W latach 1958-1960 we Władysławowie, wraz z rozbudową portu i budową Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "ARKA" (obecnie "SZKUNER") wybudowane zostało zakładowe ujęcie wody, z którego były zaopatrywane w wodę bloki przyzakładowe, osiedle domków rybackich oraz nieliczne domy indywidualne będące w zasięgu sieci wodociągowej.
Początki zorganizowanego systemu wodociągów w miejscowości Władysławowo związane są z datą budowy szkoły podstawowej Nr 1, dla której w 1961 roku wybudowane zostało lokalne ujęcie ze stacją uzdatniania wody.
W Chłapowie budowę lokalnego ujęcia ze stacją uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej rozpoczęto w 1971 roku.
Natomiast w Jastrzębiej Górze początki powstania systemu wodociągowego datuje się na lata 1960-1962.
Dla miejscowości, Karwi i Ostrowa, budowę sieci wodociągowej rozpoczęto w latach 1975-1976.
Na początku lat dziewięćdziesiątych komunalnych wodociągów nie posiadały dwie miejscowości na Półwyspie Helskim tj. Kużnica i Chałupy. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrywani byli w wodę ze studni indywidualnych.
Budowa w latach 1992-1995 stacji uzdatniania "CETNIEWO" we Władysławowie i magistrali helskiej spowodowało, że wszystkie miejscowości na terenia Gminy Miasto Jastarnia i Gminy Miasto Władysławowo zostały objęte zaopatrzeniem w wodę z komunalnych sieci wodociągowych.
Do roku 1968 komunalnymi wodociągami zarządzały referaty gospodarki komunalnej przy Prezydium Miejskich Rad Narodowych w Jastarni i Władysławowie oraz Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Jastrzębiej Górze.
Pod koniec lat sześćdziesiątych referaty gospodarki komunalnej przekształcone zostały w Zakłady Budżetowe Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej a następnie w 1974 roku w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej I Mieszkaniowej. W 1974 roku wodociągi i kanalizacja zostały wyłączone z Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej i włączone w strukturę nowo powołanego jednobranżowego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gdyni. Utworzony przy OPWiK - Gdynia, Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą we Władysławowie, zarządzał infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na terenie obejmującym miejscowości od Karwi poprzez Ostrowo, Jastrzębią Górę, Władysławowo, Puck, oraz Jastarnię, Juratę i Hel na cały Półwysep Helski tj. obszar 4 gmin miejskich: Helu, Jastarni, Władysławowa i Pucka. Efektem kolejnych przekształceń było powołanie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gdańsku i następnie w 1982 powrót do Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Gdynia. Przedsiębiorstwo posiadało zakłady w Kościerzynie, Kartuzach, Wejherowie i Władysławowie.
W 1991 roku Rada Miasta w Gdyni, organ założycielski Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Gdyni podejmuje Uchwałę Nr XX/131/91 z 20 lutego 1991 roku, o przekazaniu. gminom: Puck, Hel, Władysławowo i Jastarnia majątku OPWiK w Gdyni zlokalizowanego na terenach tych gmin. Gminy Hel i Puck po przejęciu majątku od OPWiK w Gdyni, eksploatację sieci wod - kan. powierzyły organizacjom komunalnym już działającym na ich terenach. Gminy Miasto Władysławowo i Jastarnia w oparciu o przepisy art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z p. zm.) podjęły uchwały o utworzeniu Komunalnego Związku Gmin z siedzibą we Władysławowie. Związek został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów rejestru związków międzygminnych 16 września 1991r pod numerem 32. W dniu 24 stycznia 1992 roku nastąpiło Przekazanie przez były OPWiK w Gdyni w sposób nieodpłatny mienia tj. urządzeń wodno - kanalizacyjnych wraz z budynkami znajdującymi się na terenie obydwu gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku na rzecz Związku protokółem zdawczo - odbiorczym. Przy zatrudnieniu wynoszącym ok. 60 osób, Związek prowadzi działalność na obszarze - 46,4 km2 na którym zamieszkuje ok. 20 000 mieszkańców.

Inwestycje Związku.

Pierwszym zadaniem inwestycyjnym Związku było dokończenie w roku 1992 budowy Helskiej Magistrali Wodociągowej o długości 26,1 km, której budowę rozpoczęto przed powołaniem Komunalnego Związku Gmin. Oddanie do eksploatacji magistrali pozwoliło na zaopatrzenie z komunalnej sieci wodociągowej w wodę miejscowości, których mieszkańcy zaopatrywali się w wodę o jakości nie spełniającej jakichkolwiek norm pobieraną ze studni przy domowych.
Następnym zadaniem była realizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Cetniewie - SUW "CETNIEWO" o wydajności 400 m3/h. Konieczność budowy SUW "CETNIEWO" wynikała przede wszystkim z potrzeby zredukowania ponadnormatywnych wartości związków żelaza i manganu zawartych w wodzie do wielkości wymaganych przepisami. Stację uzdatniania wody wybudowano w oparciu o technologię amerykańskiej Firmy " Culligan ". Uzyskiwana na Stacji Uzdatniania woda podawana do sieci odpowiada we wszystkich wskaźnikach normom ustalonym w przepisach prawa polskiego ,EWG oraz Światowej Organizacji Zdrowia WHO . Stacja wyposażona jest w automatykę procesową, która pozwoliła na wyeliminowanie stałego nadzoru.
Przekazanie SUW "CETNIEWO" do eksploatacji nastąpiło 28 czerwca 1995 roku.

Z upoważnienia Gminy Miasto Władysławowo w latach 1992÷ 1994,Związek sprawował obsługę techniczną nad modernizacją oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze. W 1994 roku Związek został wyznaczony przez Wojewodę Gdańskiego na realizatora, wielozadaniowego PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 3 - PROGRAM OCHRONY WÓD ZATOKI PUCKIEJ I GDAŃSKIEJ ,mającym duże znaczenie proekologiczne dla Regionu Nadmorskiego Wielozadaniowym PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 3m - PROGRAMU OCHRONY WÓD ZATOKI PUCKIEJ I GDAŃSKIEJ miało na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego.
Przedsięwzięcie składało się z następujących zadań, które były realizowane niezależnie: Przedsięwzięcie Nr 3 realizowane było przy współudziale środków finansowych: Całkowity koszt Przedsięwzięci Nr 3 wyniósł 24.3 mln PLN a realizacja obejmowała okres od kwietnia 1994 r do maja 1999 r.
W dniu 27 lipca 1998 r. w siedzibie KZG podjęto decyzję o stworzeniu programu odtwarzania zasobów rybnych w Zatoce Puckiej. Komunalny Związek Gmin w imieniu siedmiu gmin tj. Miasta Gdynia, Miasta Hel, Miasta Jastarni, Miasta Władysławowa, Miasta Pucka, Gminy Kosakowo i Gminy Puck został wytypowany na inwestora zastępczego. Program podzielony został na dwa zadania. W 1996 roku Gminy Ziemi Puckiej zawarły porozumienie w sprawie uporządkowania gospodarki odpadami i zobowiązały Związek do wypracowania nowej strategii zagospodarowania odpadów komunalnych pn."Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi".
Obecnie eksploatowane składowisko zlokalizowane jest w pobliżu zabudowań a technologia składowania odpadów przyjęta w latach 70-tych stwarza dużą uciążliwość dla mieszkańców Władysławowa i potencjalne zagrożenie dla środowiska.
Restrukturyzacji wymagają wszystkie elementy systemu śmieciowego, począwszy od zbiórki, usuwania, segregacji, odzyskiwania surowców oraz składowania i unieszkodliwiania odpadów. Wprowadzenie segregacji odpadów do której dążą wszystkie gminy oraz dalsze rozszerzenie usług śmieciowych pozwoli nie tylko odciążyć składowisko ale i wydłużyć okres jego użytkowania.

Komunalny Związek Gmin w 1996 roku bierze udział w projekcie pn. "Kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych" dla miasta Malbork, Związku Gmin Wyspy Wolin oraz Komunalnego Związku Gmin z siedzibą we Władysławowie prowadzonym przez Fundusz Współpracy w Warszawie .
W roku 1999 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej i przystąpiono do jej wykonania.
Projekt budowlano-techniczny opracowano w listopadzie 1999 roku. Pozwoliło to na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę już w roku 2000. Złożony przez Komunalny Związek Gmin wniosek do Fundacji ISPA został zakwalifikowany przez Ministerstwo Środowiska jako zadanie do sfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej Jednak z uwagi na przedłużające się procedury w ISPA - Warszawa realizacji projektu nie rozpoczęto. W okresie przejętych do realizacji zadań inwestycyjnych o tak dużym zakresie i znaczeniu, Związek realizował równolegle własne inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.
Kolejne przekształcenie w Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWiK" Sp. z.o.o. nastąpiło z dniem 1 grudnia 2002 roku na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

© 2019 EKOWIK Sp. z o.o.