EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Dane Spółki

Podstawy prawne działania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" we Władysławowie jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 11 lipca 2002 roku. Akt Notarialny Repertorium A nr 4541/2002, sporządzony w Kancelarii Notariusza Krystyny Binkowskiej, Tomasza Binkowskiego S.C. Gdańsk ul. Grunwaldzka 71/73 m.10. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 15.11.2002 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy w Gdyni w dniu 15.11.2002 roku pod numerem KRS 0000139035. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

 

Zgromadzenie Wspólników

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.534.000 złotych i dzieli się na 83.068 udziałów po 500 złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne. 

Udziałowcami Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Władysławowie są trzy gminy: 

 

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o. we Władysławowie zasiadają:

 

​Zarząd

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o. we Władysławowie kieruje 1 osobowy Zarząd: 
Prezes Zarządu - Wiesława Karczewska 

 

Majątek i finanse Spółki

Na dzień 31.12.2022 r. Spółka posiadała majątek o wartości 83.426.081,10 zł, z tego: 

W skład majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków wchodzą składniki będące przedmiotem wkładu niepieniężnego Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie oraz Gmin Władysławowo, Jastarnia i Puck, bliżej opisane w Akcie Założycielskim Spółki oraz mienie wytworzone przez Spółkę w wyniku prowadzonej działalności.

MPWiK "EKOWIK" Sp.z o.o. prowadzi również eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o umowy dzierżawy: nr 02/2008 z dnia 11.01.2008r. zawartą z Gminą Miasta Władysławowa, z dnia 1.03.2010r. zawartą z Gminą Miasta Jastarnia oraz z dnia 13.10.2017r. zawartą z Gminą Puck.

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości, budynki, budowle oraz urządzenia służące zbiorowemu zaopatrywaniu w wodę i odbiorowi ścieków. 

W roku obrotowym 2022 Spółka zanotowała stratę netto w kwocie -205.951,97 zł.

 

Akt Założycieski Spółki

akt założycielski spółki.pdf [10 mb]

 

© 2023 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies