EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Deklaracja dostępności serwisu Ekowik.com.pl

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK" Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ekowik.com.pl i BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekowik.com.pl.

Strona internetowa www.ekowik.com.pl posiada wersję o wysokim kontraście przeznaczoną dla osób posiadających wady wzroku oraz strukturę przyjazną dla czytników których używają osoby niewidome.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Dokumenty w formie plików PDF

Część podstron zawiera załączniki w postaci zeskanowanych dokumentów papierowych oraz dokumenty dostarczone od podmiotów zewnętrznych, mogące być niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem ekowik@ekowik.com.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Biuletyn Informacji publicznej (BIP)

Dostępny po adresem ekowik.nowybip.pl BIP posiada również wersję o wysokim kontraście przeznaczoną dla osób posiadających wady wzroku oraz strukturę przyjazną dla czytników których używają osoby niewidome. Niektóre załączniki w postaci zeskanowanych dokumentów mogą być niedostępne dla czytników których używają osoby niewidome.

Dostępność architektoniczna

Wydzielono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku na poziomie parteru jest dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością. Dostęp do budynku przez ręcznie otwierane drzwi o szerokości 90 cm. Dostęp do biur na piętrze w tym sekretariatu jest utrudniony (schody). Brak windy w budynku. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem, by podszedł do niepełnosprawnego interesanta przed budynek lub na parter budynku. Taką potrzebę można zgłosić telefonicznie do działu, którego sprawa dotyczy lub do sekretariatu pod nr telefonu 58 674 15 66.

W budynku nie ma ułatwień dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość pomocy pracownika, którą to potrzebę można zgłosić telefonicznie do sekretariatu pod nr telefonu 58 674 15 66.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Mukowski, adres poczty elektronicznej ekowik@ekowik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 674 15 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę AGINTERNET Grzegorz Wojak w zakresie dostępności cyfrowej.

 

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies