EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Historia

POCZĄTKI I ROZWÓJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

 

Przed II wojną światową w latach 1934 ÷ 1938 tylko miejscowości Jastarnia i Jurata w obecnej Gminie Jastarnia posiadały zorganizowany system wodociągów.

Ludność w pozostałych miejscowościach znajdujących się na obszarze zarządzanym przez "EKOWIK", zaopatrywała się w wodę ze studni indywidualnych lub ujęć lokalnych.

W latach 1958-1960 we Władysławowie, wraz z rozbudową portu i budową Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "ARKA" (obecnie "SZKUNER") wybudowane zostało zakładowe ujęcie wody, z którego były zaopatrywane w wodę bloki przyzakładowe, osiedle domków rybackich oraz nieliczne domy indywidualne będące w zasięgu sieci wodociągowej.

Początki zorganizowanego systemu wodociągów w miejscowości Władysławowo związane są z datą budowy szkoły podstawowej Nr 1, dla której w 1961 roku wybudowane zostało lokalne ujęcie ze stacją uzdatniania wody.

W Chłapowie budowę lokalnego ujęcia ze stacją uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej rozpoczęto w 1971 roku.

Natomiast w Jastrzębiej Górze początki powstania systemu wodociągowego datuje się na lata 1960-1962.

Dla miejscowości, Karwi i Ostrowa, budowę sieci wodociągowej rozpoczęto w latach 1975-1976.

Na początku lat dziewięćdziesiątych komunalnych wodociągów nie posiadały dwie miejscowości na Półwyspie Helskim tj. Kużnica i Chałupy. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrywani byli w wodę ze studni indywidualnych.

Budowa w latach 1992-1995 stacji uzdatniania "CETNIEWO" we Władysławowie i magistrali helskiej spowodowało, że wszystkie miejscowości na terenia Gminy Miasto Jastarnia i Gminy Miasto Władysławowo zostały objęte zaopatrzeniem w wodę z komunalnych sieci wodociągowych.
Do roku 1968 komunalnymi wodociągami zarządzały referaty gospodarki komunalnej przy Prezydium Miejskich Rad Narodowych w Jastarni i

Władysławowie oraz Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Jastrzębiej Górze.

Pod koniec lat sześćdziesiątych referaty gospodarki komunalnej przekształcone zostały w Zakłady Budżetowe Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej a następnie w 1974 roku w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej I Mieszkaniowej. W 1974 roku wodociągi i kanalizacja zostały wyłączone z Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej i włączone w strukturę nowo powołanego jednobranżowego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gdyni. Utworzony przy OPWiK - Gdynia, Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą we Władysławowie, zarządzał infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na terenie obejmującym miejscowości od Karwi poprzez Ostrowo, Jastrzębią Górę, Władysławowo, Puck, oraz Jastarnię, Juratę i Hel na cały Półwysep Helski tj. obszar 4 gmin miejskich: Helu, Jastarni, Władysławowa i Pucka. Efektem kolejnych przekształceń było powołanie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gdańsku i następnie w 1982 powrót do Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Gdynia. Przedsiębiorstwo posiadało zakłady w Kościerzynie, Kartuzach, Wejherowie i Władysławowie.

W 1991 roku Rada Miasta w Gdyni, organ założycielski Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Gdyni podejmuje Uchwałę Nr XX/131/91 z 20 lutego 1991 roku, o przekazaniu. gminom: Puck, Hel, Władysławowo i Jastarnia majątku OPWiK w Gdyni zlokalizowanego na terenach tych gmin. Gminy Hel i Puck po przejęciu majątku od OPWiK w Gdyni, eksploatację sieci wod - kan. powierzyły organizacjom komunalnym już działającym na ich terenach. Gminy Miasto Władysławowo i Jastarnia w oparciu o przepisy art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z p. zm.) podjęły uchwały o utworzeniu Komunalnego Związku Gmin z siedzibą we Władysławowie. Związek został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów rejestru związków międzygminnych 16 września 1991r pod numerem 32. W dniu 24 stycznia 1992 roku nastąpiło Przekazanie przez były OPWiK w Gdyni w sposób nieodpłatny mienia tj. urządzeń wodno - kanalizacyjnych wraz z budynkami znajdującymi się na terenie obydwu gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku na rzecz Związku protokółem zdawczo - odbiorczym. Przy zatrudnieniu wynoszącym ok. 60 osób, Związek prowadzi działalność na obszarze - 46,4 km2 na którym zamieszkuje ok. 20 000 mieszkańców.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" we Władysławowie jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 11 lipca 2002 roku. Akt Notarialny Repertorium A nr 4541/2002, sporządzony w Kancelarii Notariusza Krystyny Binkowskiej, Tomasza Binkowskiego S.C. Gdańsk ul. Grunwaldzka 71/73 m.10.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 15.11.2002 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy w Gdyni w dniu 15.11.2002 roku pod numerem KRS 0000139035.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

© 2023 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies