EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU EKSPLOATACJI I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNKA DZIAŁU EKSPLOATACJI I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

 1. Miejsce wykonywania pracy;

 

MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.

Ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

 

 1. Wymiar etatu : 1; Liczba stanowisk pracy: 1.

 

 1. Określenie charakteru pracy, warunków organizacyjno – technicznych stanowiska pracy;
 1. praca biurowa, praca z kontrahentami i klientami Spółki, społecznością lokalną  oraz organami administracji publicznej,
 2. praca na terenie gminy Władysławowo, gminy Jastarnia, gminy Puck,
 3. praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin,
 4. naturalne i sztuczne światło,
 5. miejsce pracy: piętrowy budynek Spółki przy ul. Droga Chłapowska 21 we Władysławowie (wejście na piętro bez windy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, toalety również nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych),

 

 1. Wymagania niezbędne;
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie techniczne,
 4. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierującym zespołem ludzkim,
 5. prawo jazdy kategorii „B”,
 6. podstawowa znajomość ustaw: Prawo budowlane, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce,
 7. umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów pakietu Microsoft Office
 8. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe;
 1. znajomość zasad funkcjonowania sieci wod-kan, stacji uzdatniania wody,
 2. umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 3. dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość reakcji na powierzone zadania.

 

 

 1. Wymagane dokumenty;
 1. życiorys zawodowy - CV,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert;
 1. Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 roku godz. 12.00,
 2. Miejsce; Dział Administracji i Kadr – Sekretariat – pokój nr 109

 

MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.

Ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

   Komplet dokumentów może być składany osobiście przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, pocztą lub kurierem na powyższy adres w zamkniętych kopertach z opisem :

   „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego w MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. Władysławowo”

   O dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia aplikacji do Spółki a nie data stempla pocztowego.

   Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

 

 1. Postępowanie z przesłaną dokumentacją:
 1. oferty złożenie po terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap weryfikacji zostaną zaproszeni do kolejnego etapu tj. rozmowę kwalifikacyjną,
 3. pozostali kandydaci nie są indywidualnie powiadamiani i Spółka nie zwraca złożonych dokumentów,

4.    po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Data publikacji: 2020-01-17 13:28:00
Ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 14:38:01

© 2020 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies