EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Nowe taryfy od 1.11.2023 r.

INFORMACJA

W dniu 12 października 2023 roku Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie obsługiwanych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie gmin Władysławowo, Jastarnia oraz części gminy Puck, obejmującej miejscowości Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo i Mieroszyno.

Taryfy wchodzą w życie z dniem 01.11.2023 roku i zostały zatwierdzono na najbliższe trzy 12 - miesięczne okresy taryfowe.

 

Wraz z zatwierdzeniem taryf wprowadzono nowy system rozliczeń za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uwzględniający obok opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki również stałą stawką comiesięcznej opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za odczyt i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, niezależnie od tego, czy pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym. Warto podkreślić, iż opłaty abonamentowe nie są dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę usług, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej za dostawę 1 m3 wody i odbiór 1 m3 ścieków.

Wprowadzona opłata abonamentowa została zróżnicowana w zależności od zakresu świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług, podstawy oraz sposobu rozliczenia, polegającego na doręczeniu faktury w sposób elektroniczny lub drogą tradycyjną. Tak przyjęta konstrukcja taryf we właściwym stopniu pozwala obciążyć poszczególne grupy odbiorców adekwatnymi do ich obsługi kosztami.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kalkulacji stawek taryfowych mogły być uwzględnione wyłącznie wydatki niezbędne do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zasadność kosztów i poprawność ich kalkulacji zostały szczegółowo zweryfikowane przez zatwierdzający taryfy organ administracji tj. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

 

Zatwierdzone, po blisko rocznym procesie taryfikowania przez organ regulacyjny, taryfy są odzwierciedleniem obecnych cen energii elektrycznej, gazu, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług obcych. Mają one decydujący wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na niespotykany od dekad wzrost tych cen na przełomie 2021/2022 roku, a co za tym idzie gwałtowny wzrost ponoszonych kosztów stałych, a także kosztów utrzymania infrastruktury, niespodziewanie pogorszyła się kondycja finansowa Spółki, która niejednokrotnie w ostatnich latach zmuszona została do rezygnacji z działań remontowych i inwestycyjnych, co bezpośrednio mogłoby w dłuższej perspektywie wpłynąć na poziom świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Od trzech lat Spółka funkcjonuje w warunkach, kiedy ustalone w 2021 roku obowiązujące ceny taryfowe nie zapewniają pokrycia niezbędnych kosztów. Pomimo wprowadzonych w przedsiębiorstwie działań optymalizujących koszty i przychody już rok 2022 zakończyliśmy stratą na działalności, a z każdym miesiącem 2023 roku ten kryzys finansowy tylko się pogłębiał. Dzięki zatwierdzonym taryfom Spółka ma szansę na zrównoważenie kosztów i przychodów działalności.

 

Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych trudnych czasach. Zapewnienie nieprzerwanej dostawy odpowiedniej jakości wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest jednak sprawą bezpieczeństwa sanitarnego wszystkich osób obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo. Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kilkudziesięciu obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, wymaga codziennego użycia sporych nakładów energetycznych, wykorzystania znacznej ilości różnorodnych materiałów i ciągłej, siedem dni w tygodniu, pracy wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nie da się tego odpowiedzialnie zapewnić bez odpowiedniego finansowania. Liczymy na Państwa zrozumienie i zaufanie.

 

Przygotuj się na konieczne podwyżki i już dziś zapoznaj z nowymi cenami i stawkami opłat za wodę i ścieki pod adresem https://www.ekowik.com.pl/cena-wody-i-sciekow/

 

 

Wiesława Karczewska

Prezes Zarządu

Data publikacji: 2023-10-27 12:03:00
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-27 13:51:59

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies